Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6398
Nhan đề: Bàn về khái niệm nội luật hóa và cách thức nội luật hóa quy định của các điều ước quốc tế về phòng, chống tội phạm
Tác giả: Thang, Nguyen Quyet
Quynh, Bui Truong Ngoc
Từ khoá: Nội luật hóa
Điều ước quốc tế
Phòng chống tội phạm
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Đại học An Giang, ĐHQG-HCM
Tóm tắt: Hiện nay, về mặt khoa học, vẫn còn nhiều cách hiểu khác nhau về nội hàm thuật ngữ “nội luật hóa” trong pháp luật quốc tế. Bài viết phân tích, làm rõ nội hàm khái niệm nội luật hóa trên cơ sở quy định của pháp luật quốc tế cũng như quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan. Ngoài ra, bài viết còn bàn về các cách thức nội luật hóa trên cơ sở phân tích các điều ước quốc tế đa phương về phòng, chống tội phạm, kinh nghiệm của Việt Nam, từ đó góp phần đảm bảo thống nhất về mặt nhận thức trong hoạt động nội luật hóa các cam kết quốc tế ở Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực lập pháp.
Mô tả: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang; Vol. 24 (1), 34 – 39
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6398
Bộ sưu tập: Quyển 24 (1)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
1587980981.pdf
  Restricted Access
311.73 kBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.