Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6398
Title: Bàn về khái niệm nội luật hóa và cách thức nội luật hóa quy định của các điều ước quốc tế về phòng, chống tội phạm
Authors: Thang, Nguyen Quyet
Quynh, Bui Truong Ngoc
Keywords: Nội luật hóa
Điều ước quốc tế
Phòng chống tội phạm
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học An Giang, ĐHQG-HCM
Abstract: Hiện nay, về mặt khoa học, vẫn còn nhiều cách hiểu khác nhau về nội hàm thuật ngữ “nội luật hóa” trong pháp luật quốc tế. Bài viết phân tích, làm rõ nội hàm khái niệm nội luật hóa trên cơ sở quy định của pháp luật quốc tế cũng như quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan. Ngoài ra, bài viết còn bàn về các cách thức nội luật hóa trên cơ sở phân tích các điều ước quốc tế đa phương về phòng, chống tội phạm, kinh nghiệm của Việt Nam, từ đó góp phần đảm bảo thống nhất về mặt nhận thức trong hoạt động nội luật hóa các cam kết quốc tế ở Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực lập pháp.
Description: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang; Vol. 24 (1), 34 – 39
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6398
Appears in Collections:Quyển 24 (1)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1587980981.pdf
  Restricted Access
311.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.