Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6400
Title: Ảnh hưởng của mùa vụ và thời điểm thu hoạch đến đặc tính nông học, thành phần năng suất và phẩm chất của giống lúa IR50404
Authors: Tâm, Nguyễn Thành
Huế, Nguyễn Hồng
Chánh, Nguyễn Văn
Trân, Kim Thị Huyền
Keywords: Bạc bụng
Nhiệt độ
Mùa vụ
Thời điểm thu hoạch lúa
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Cần Thơ
Abstract: Mùa vụ và thời điểm thu hoạch ảnh hưởng đến thành phần năng suất và phẩm chất của hạt lúa, do đó ảnh hưởng đến lợi nhuận của người sản xuất. Nghiên cứu này được thực hiện trong ba mùa vụ và ba thời điểm thu hoạch trên giống lúa IR50404 năm 2016-2017. Mục đích nhằm nhằm tìm ra thời vụ và thời điểm thu hoạch lúa IR50404 cho năng suất và chất lượng cao nhất. Kết quả nghiên cứu cho thấy xuống giống vào vụ 2 cho các chỉ tiêu về số bông/bụi và trọng lượng 1.000 hạt cao nhất nhưng lại cho số hạt chắc/bông và tỷ lệ hạt chắc thấp nhất. Vụ 1 có tỷ lệ gạo lức nguyên thấp nhất nhưng tổng tỷ lệ hạt bạc bụng cao nhất. Thời điểm thu hoạch không ảnh hưởng đến các chỉ tiêu về số bông/bụi nhưng ảnh hưởng đến tỷ lệ hạt chắc và số hạt chắc/bông. Thu hoạch lúa lúc chín hoàn toàn cho số hạt chắc/bông và tỷ lệ hạt chắc tốt nhất, nhưng tỷ lệ gạo lức nguyên thấp nhất. Thu hoạch lúc lúa chín 85% cho tỷ lệ gạo lức nguyên và tỷ lệ hạt bạc bụng tốt nhất. Giống lúa IR50404 xuống giống vào vụ 2 và thu hoạch lúc lúa chín 85% cho các chỉ tiêu về thành phần năng suất và phẩm chất tốt nhất.
Description: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang; Vol. 24 (1), 47 – 58
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6400
Appears in Collections:Quyển 24 (1)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1587981009.pdf
  Restricted Access
487.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.