Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6400
Nhan đề: Ảnh hưởng của mùa vụ và thời điểm thu hoạch đến đặc tính nông học, thành phần năng suất và phẩm chất của giống lúa IR50404
Tác giả: Tâm, Nguyễn Thành
Huế, Nguyễn Hồng
Chánh, Nguyễn Văn
Trân, Kim Thị Huyền
Từ khoá: Bạc bụng
Nhiệt độ
Mùa vụ
Thời điểm thu hoạch lúa
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại Cần Thơ
Tóm tắt: Mùa vụ và thời điểm thu hoạch ảnh hưởng đến thành phần năng suất và phẩm chất của hạt lúa, do đó ảnh hưởng đến lợi nhuận của người sản xuất. Nghiên cứu này được thực hiện trong ba mùa vụ và ba thời điểm thu hoạch trên giống lúa IR50404 năm 2016-2017. Mục đích nhằm nhằm tìm ra thời vụ và thời điểm thu hoạch lúa IR50404 cho năng suất và chất lượng cao nhất. Kết quả nghiên cứu cho thấy xuống giống vào vụ 2 cho các chỉ tiêu về số bông/bụi và trọng lượng 1.000 hạt cao nhất nhưng lại cho số hạt chắc/bông và tỷ lệ hạt chắc thấp nhất. Vụ 1 có tỷ lệ gạo lức nguyên thấp nhất nhưng tổng tỷ lệ hạt bạc bụng cao nhất. Thời điểm thu hoạch không ảnh hưởng đến các chỉ tiêu về số bông/bụi nhưng ảnh hưởng đến tỷ lệ hạt chắc và số hạt chắc/bông. Thu hoạch lúa lúc chín hoàn toàn cho số hạt chắc/bông và tỷ lệ hạt chắc tốt nhất, nhưng tỷ lệ gạo lức nguyên thấp nhất. Thu hoạch lúc lúa chín 85% cho tỷ lệ gạo lức nguyên và tỷ lệ hạt bạc bụng tốt nhất. Giống lúa IR50404 xuống giống vào vụ 2 và thu hoạch lúc lúa chín 85% cho các chỉ tiêu về thành phần năng suất và phẩm chất tốt nhất.
Mô tả: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang; Vol. 24 (1), 47 – 58
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6400
Bộ sưu tập: Quyển 24 (1)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
1587981009.pdf
  Restricted Access
487.16 kBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.