Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6402
Title: Thành phần nấm gây lem lép hạt lúa tại hòn đất – Kiên Giang và khảo sát hiệu quả của một số dịch trích thực vật đối với nấm Curvularia sp. và Fusarium sp. hại hạt lúa
Authors: Toàn, Lê Thanh
Sử, Thị
Keywords: Curvularia sp
Dịch trích thực vật
Fusarium sp.
Lem lép hạt lúa
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Bệnh lem lép hạt lúa đang là nguyên nhân trực tiếp gây thất thu năng suất, giảm phẩm chất và giá trị lúa gạo. Nghiên cứu thành phần nấm gây lem lép hạt lúa và khảo sát hiệu quả dịch trích thực vật lên nấm Curvularia sp. và Fusarium sp. đã thực hiện tại Hòn Đất –Kiên Giang và Bộ môn Bảo vệ Thực vật, Đại học Cần Thơ. Kết quả ghi nhận có 12 loài nấm hiện diện trên các mẫu hạt lúa với tổng số 750 hạt lúa, trong đó nấm có tần số xuất hiện cao nhất lần lượt là Curvularia sp. (71,93%), Trichoconis padwickii (52,58%), và Fusarium sp. (50,2%). Tất cả các nghiệm thức dịch trích thực vật có kết hợp kẽm đều cho hiệu quả ức chế cao sự phát triển của của cả hai loài nấm Curvularia sp. và Fusarium sp.
Description: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang; Vol. 24 (1), 68 – 75
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6402
Appears in Collections:Quyển 24 (1)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1587981053.pdf
  Restricted Access
475.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.