Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6403
Title: Khảo sát đa dạng di truyền của 16 mẫu/giống nghệ đen (curcuma zedoaria rosc.) bằng chỉ thị phân tử ISSR
Authors: Huê, Huỳnh Trường
Keywords: Curcuma zedoaria rosc
Đa dạng di truyền
Dấu phân tử ISSR
Nghệ đen
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học An Giang, ĐHQG-HCM
Abstract: Đề tài “Khảo sát tính đa dạng di truyền của 16 mẫu giống nghệ đen (Curcuma zedoaria Rosc.) bằng chỉ thị phân tử ISSR” được thực hiện nhằm đánh giá sự đa dạng và xác định mối quan hệ di truyền của 16 mẫu/giống Nghệ Đen dựa trên 7 chỉ thị ISSR. Kết quả phân tích trên 7 đoạn mồi ISSR cho tỷ lệ đa hình là 80,1%, trong tổng số 56 băng khuếch đại có 47 băng đa hình, với kích thước từ 100-1.500 bp. Kết quả của sơ đồ hình nhánh thể hiện mối quan hệ và tính đa dạng di truyền giữa các giống. Mức độ quan hệ di truyền giữa các giống trên trục hệ số đồng dạng di truyền nằm trong khoảng từ 0,63 đến 1 và chia 16 mẫu/giống thành 4 nhóm: Nhóm thứ nhất có 8 mẫu/giống với mức tương đồng di truyền nằm trong khoảng 0,76-0,95; Nhóm thứ hai có 2 mẫu giống với mức tương đồng khoảng là 0,89; Nhóm thứ ba có 2 mẫu/giống với mức tương đồng là 0,77; Nhóm thứ tư có 4 mẫu/giống với mức tương đồng di truyền nằm trong khoảng 0,86-1,00. Các kết quả trên cho thấy có sự khác biệt về mặt di truyền giữa 16 mẫu/giống được thu thập và chúng có sự đa dạng di truyền khá cao.
Description: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang 2020; Vol. 24 (1), 76 – 85
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6403
Appears in Collections:Quyển 24 (1)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1587981066.pdf
  Restricted Access
679.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.