Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6406
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng đặc điểm người quản lý đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại-dịch vụ tại thành phố Cần Thơ
Authors: Ngọc, Đoàn Thanh
Keywords: Doanh nghiệp
Đặc điểm người quản lý
Hiệu quả hoạt động
Thành phố Cần Thơ
Issue Date: 2020
Publisher: Công ty TNHH Dược Phẩm Colovi
Abstract: Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng đặc điểm người quản lý đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại - dịch vụ tại thành phố Cần Thơ. Dựa trên mẫu dữ liệu gồm 119 người quản lý doanh nghiệp, kết quả phân tích hồi quy cho thấy người quản lý có trình độ học vấn cao, có giới tính là nam, có kinh nghiệm quản lý lâu năm thì có ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra, có bằng chứng cho thấy có sự ảnh hưởng của các đặc điểm của doanh nghiệp đến hiệu quả hoạt động kinh doanh như số năm thành lập của doanh nghiệp, quy mô doanh nghiệp và tỷ lệ nợ của doanh nghiệp.
Description: AGU International Journal of Sciences – 2020, Vol. 25 (2), 28 – 35
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6406
Appears in Collections:Quyển 25 (2)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
e61a3588cefab9ab47196771d36a7451.pdf
  Restricted Access
391.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.