Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6408
Title: Khảo sát hiệu quả mô hình bón phân cân đối trên Thanh Long ruột trắng (Hylocereus undatus) giai đoạn kinh doanh tại Tỉnh Bình Thuận.
Authors: Hương, Thái Nguyễn Diễm
Dân, Võ Thái
Hiệp, Nguyễn Hào
Nhiên, Nguyễn Thị Uyên
Keywords: Bón phân cân đối
Thanh long ruột trắng
Giai đoạn kinh doanh
Issue Date: 2020
Publisher: hái Dân1 , Nguyễn Hào Hiệp 1 , Nguyễn Thị Uyên Nhiên1 1T
Abstract: Thí nghiệm diện rộng, không lặp lại, gồm mô hình bón phân cân đối (bón đầy đủ các nguyên tố đa lượng, cân bằng giữa vụ thuận và nghịch) (Vụ thuận: 5 kg phân bò + 1 kg phân hữu cơ vi sinh + 150 g N + 100 g P2O5 + 200 g K2O + 150 g CaO + 5 g MgO/trụ/vụ; vụ nghịch: 5 kg phân bò + 1 kg phân hữu cơ vi sinh + 250 g N + 200 g P2O5 + 300 g K2O + 150 g CaO + 5 g MgO/trụ/vụ) và đối chứng (bón phân theo quy trình của nông dân) được bố trí tại huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận từ tháng 3/2015 đến tháng 3/2016. Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá ảnh hưởng của 2 mô hình bón phân đến năng suất, phẩm chất và hiệu quả kinh tế thanh long ruột trắng. Kết quả đã chỉ ra rằng quy trình bón phân cân đối giúp tăng năng suất thanh long ruột trắng giai đoạn nuôi quả từ 28,78 – 40,74% vào vụ thuận; 13,37 – 43,48% vào vụ nghịch và tăng lợi nhuận từ 62.464,3 – 122.722,7 nghìn đồng/ha/năm so với đối chứng.
Description: AGU International Journal of Sciences – 2020, Vol. 25 (2), 68 – 79
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6408
Appears in Collections:Quyển 25 (2)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6ab2b1dc621cc91254f8c805f2cb7181.pdf
  Restricted Access
460.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.