Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6410
Title: Khảo sát tình hình dịch hại trên cây mai tại An Giang
Authors: Sơn, Nguyễn Thị Thái
Keywords: Cây mai
Dịch hại trên cây mai
Côn trùng thiên địch
An Giang
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện tại 5 huyện có truyền thống trồng mai lâu đời tập trung, như: Long Xuyên, Châu Đốc, Tân Châu, Tri Tôn, Tịnh Biên – An Giang để ghi nhận thành phần loài côn trùng và bệnh gây hại trên cây mai. Có 16 loài côn trùng gây hại thuộc 7 bộ côn trùng (Lepidoptera, Homoptera, Hemiptera, Orthoptera, Coleoptera, Hymemoptera và Thysanoptera), trong đó bộ Lepidoptera chiếm ưu thế với 9 loài. Có 3 loài hiện diện phổ biến trên cây mai, có tần suất xuất hiện >50%, bao gồm sâu ăn lá Neostauropus alternus Walker (họ Notodontidae), bọ trĩ Scirtothrips dorsalis Hood (họ Thripidae) và rệp sáp mũ Ceroplastes rusci Linnaeus (họ Coccidae). Bệnh gây hại trên cây mai ghi nhận có 5 loài tại các địa bàn khảo sát gồm: Bệnh cháy lá do nấm Pestalotia sp., bệnh đốm lá do nấm Alternaria sp., bệnh thán thư do nấm Colletotrichum sp. đều gây hại trên lá. Còn bệnh đốm rong do tảo Cephaleuros sp. và bệnh đốm đồng tiền do địa y gây hại trên lá và thân.
Description: AGU International Journal of Sciences – 2020, Vol. 25 (2), 80 – 93
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6410
Appears in Collections:Quyển 25 (2)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ed696d26bacb0ad919d4fd38097caeb0.pdf
  Restricted Access
883.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.