Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6411
Nhan đề: Tối ưu hóa đa mục tiêu thực nghiệm hóa học bằng phương pháp thỏa dụng mờ tương tác với việc đo màu dung dịch anthocyanin trong phương pháp chiết đo quang
Tác giả: Chiến, Trương Bách
Từ khoá: Tối ưu hóa tổ hợp
Hàm đa mục tiêu
Anthocyanin
Phương pháp tối ưu hóa thực nghiệm
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM
Tóm tắt: Bài báo này trình bày những kết quả nghiên cứu các phương pháp giải quyết bài toán tối ưu đa mục tiêu với việc sử dụng hàm thỏa dụng mờ. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành thực nghiệm để xây dựng các hàm mục tiêu mô tả sự ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ (pH, bước sóng đo quang l, thể tích mẫu sử dụng) đến quá trình tách chiết chất màu anthocyanin. Bằng cách tối ưu đa mục tiêu với phương pháp sử dụng hàm thỏa dụng mờ, đã xác định được điều kiện phân tích tối ưu cho quá trình chiết tách chất màu anthocyanin trong môi trường ethanol, có độ màu cao tại pH = 1, đo quang ở bước sóng 420 nm, và thể tích mẫu sử dụng là 10 mL, thì thu được kết quả: hàm lượng anthocyanin đạt 3,18 %, với độ màu đo được đạt cực trị 0,337.
Mô tả: AGU International Journal of Sciences – 2020, Vol. 25 (2), 94 – 102
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6411
Bộ sưu tập: Quyển 25 (2)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
956ce0a55f8e7bd2627198150a90acd2.pdf
  Restricted Access
455.23 kBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.