Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6411
Title: Tối ưu hóa đa mục tiêu thực nghiệm hóa học bằng phương pháp thỏa dụng mờ tương tác với việc đo màu dung dịch anthocyanin trong phương pháp chiết đo quang
Authors: Chiến, Trương Bách
Keywords: Tối ưu hóa tổ hợp
Hàm đa mục tiêu
Anthocyanin
Phương pháp tối ưu hóa thực nghiệm
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM
Abstract: Bài báo này trình bày những kết quả nghiên cứu các phương pháp giải quyết bài toán tối ưu đa mục tiêu với việc sử dụng hàm thỏa dụng mờ. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành thực nghiệm để xây dựng các hàm mục tiêu mô tả sự ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ (pH, bước sóng đo quang l, thể tích mẫu sử dụng) đến quá trình tách chiết chất màu anthocyanin. Bằng cách tối ưu đa mục tiêu với phương pháp sử dụng hàm thỏa dụng mờ, đã xác định được điều kiện phân tích tối ưu cho quá trình chiết tách chất màu anthocyanin trong môi trường ethanol, có độ màu cao tại pH = 1, đo quang ở bước sóng 420 nm, và thể tích mẫu sử dụng là 10 mL, thì thu được kết quả: hàm lượng anthocyanin đạt 3,18 %, với độ màu đo được đạt cực trị 0,337.
Description: AGU International Journal of Sciences – 2020, Vol. 25 (2), 94 – 102
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6411
Appears in Collections:Quyển 25 (2)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
956ce0a55f8e7bd2627198150a90acd2.pdf
  Restricted Access
455.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.