Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6414
Title: Doanh nghiệp nhà nước giữ vị trí thống lĩnh và độc quyền ở Việt Nam - những khó khăn của việc áp dụng luật cạnh tranh
Authors: Long, Trần Thăng
Keywords: Doanh nghiệp nhà nước
Vị trí độc quyền
Luật cạnh tranh
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Luật Tp. HCM
Abstract: Bài viết tập trung nghiên cứu khái niệm doanh nghiệp nhà nước giữ vị trí thống lĩnh/độc quyền ở Việt Nam, khái quát sự hình thành và phát triển, làm rõ những đặc điểm của chúng nhằm so sánh với các loại hình doanh nghiệp độc quyền trên thế giới. Trên cơ sở đó, bài viết phân tích những tác động của chúng đối với cạnh tranh, qua đó chỉ ra những vấn đề phát sinh đối với việc áp dụng pháp luật cạnh tranh cho các hành vi độc quyền của các doanh nghiệp này ở Việt Nam. Bài viết nêu vấn đề để tiếp tục nghiên cứu nhằm hoàn thiện pháp luật cạnh tranh với mục tiêu bảo đảm vai trò chủ đạo thực sự của thành phần kinh tế nhà nước theo tinh thần của Hiến pháp sửa đổi 2013.
Description: AGU International Journal of Sciences – 2020, Vol. 25 (2), 12 – 20
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6414
Appears in Collections:Quyển 25 (2)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
185d39a1995819762f7df70980a6196f.pdf
  Restricted Access
382.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.