Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6415
Title: Khảo sát khía cạnh kỹ thuật và hiệu quả tài chính của mô hình sản xuất giống lươn đồng (monopterus albus) ở tỉnh An Giang
Authors: Quyên, Nguyễn Thị Kim
Keywords: An Giang
Sản xuất giống
Hiệu quả tài chính
Lươn
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu này được thực hiện từ tháng 4/2017 đến tháng 04/2018 thông qua phỏng vấn 32 hộ sản xuất giống (SXG) lươn nhằm mô tả hiện trạng các yếu tố kỹ thuật và hiệu quả tài chính của mô hình SXG lươn tại tỉnh An Giang. Các hộ SXG lươn có diện tích trung bình 244 m2/hộ. Mật độ nuôi lươn bố mẹ là 23,5 con/m2 với kích cỡ trung bình là 98,2 g/con. Tỷ lệ cho SXG là 1 đực: 2 cái được nông hộ áp dụng phổ biến nhất. Số đợt sản xuất trung bình là 4-6 đợt/năm và tỷ lệ nở trứng trung bình là 56,7%. Thời gian ương trung bình là 70 ngày/đợt thì tỉ lệ sống của lươn giống đạt 76% và năng suất trung bình là 116,08±73,63 con/m2. Tổng chi phí sản xuất lươn bột là 490 ngàn đồng/m2, doanh thu là 907 ngàn đồng/m2/vụ và lợi nhuận đạt được là 417 ngàn đồng/m2 với tỷ suất lợi nhuận là 1,56 lần
Description: AGU International Journal of Sciences – 2020, Vol. 25 (2), 21 – 27
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6415
Appears in Collections:Quyển 25 (2)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
872319fb3e73e83ca745c7ca05294980.pdf
  Restricted Access
455.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.