Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6418
Title: Sử dụng phương pháp dạy học hợp tác trong giảng dạy học phần tư tưởng Hồ Chí Minh
Authors: An, Trần Thị Phúc
Dung, Nguyễn Thị Kim
Keywords: Dạy học hợp tác
Phương pháp giảng dạy
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Abstract: Từ việc làm rõ khái niệm phương pháp dạy học hợp tác, bài viết làm rõ sự cần thiết của việc sử dụng phương pháp này trong giảng dạy học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh. Thông qua phương pháp phân tích, tổng hợp các kết quả thu được từ các nghiên cứu lý thuyết, các cuộc trao đổi và thực tế thực hành giảng dạy trên lớp, tác giả đưa ra quy trình thực hiện phương pháp giảng dạy hợp tác và một số yêu cầu khi sử dụng phương pháp này trong quá trình giảng dạy để khơi gợi được tính tích cực học tập và phát triển năng lực của sinh viên.
Description: AGU International Journal of Sciences – 2020, Vol. 26 (3), 1 – 7 ; Quyển 26 (3)
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6418
Appears in Collections:Quyển 26 (3)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5e4a599176a0652dcb04095d9b615f6b.pdf
  Restricted Access
443.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.