Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6440
Title: Mối quan hệ giữa động cơ học tập và tâm lý vượt khó trong học tập đến chất lượng cuộc sống của sinh viên: Nghiên cứu sinh viên khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh Trường Đại học An Giang
Authors: Thu, Huỳnh Đình Lệ
Keywords: Learning motivation
An Giang University
Psychological hardiness in learning
Quality of college life
Động cơ học tập
Trường Đại học An Giang
Chất lượng sống sinh viên
Tâm lý vượt khó trong học tập
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM
Abstract: Nghiên cứu này xem xét mối quan hệ của các yếu tố động cơ học tập và tâm lý vượt khó trong học tập đến chất lượng sống của sinh viên và tâm lý vượt khó trong học tập đến động cơ học tập của sinh viên khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh Trường Đại học An Giang. Dữ liệu được thu thập từ 320 sinh viên. Phương pháp phân tích EFA, cấu trúc tuyến tính SEM được dùng để đánh giá độ tin cậy của thang đo và kiểm định mô hình lý thuyết. Kết quả cho thấy, động cơ học tập có tác động cùng chiều có ý nghĩa thống kê đến chất lượng sống của sinh viên và tâm lý vượt khó trong học tập có tác động cùng chiều có ý nghĩa thống kê đến lên cả chất lượng sống của sinh viên và động cơ học tập của sinh viên.
Description: AGU International Journal of Sciences – 2021, Vol. 27 (1), 57 – 66 ; Quyển 27 (1)
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6440
Appears in Collections:Quyển 27 (1)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0643c17352e975376d0520df7bbb12c4.pdf
  Restricted Access
482.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.