Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6441
Title: Ảnh hưởng của độ sâu làm đất đến sự sinh trưởng và năng suất lúa trên đất xám trồng lúa 3 vụ tại tỉnh Đồng Tháp
Authors: Duy, Mai Vũ
Vệ, Nguyễn Bảo
Hối, Nguyễn Thành
Tài, Nguyễn Thành
Keywords: Độ sâu làm đất
Dung trọng
Đất xám
Năng suất
Tillage depth
Old alluvial soils
Soil bulk density
Rice yield
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ, Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp
Abstract: Đề tài được thực hiện với mục tiêu tìm ra độ sâu làm đất thích hợp đến sinh trưởng và năng suất lúa trên đất xám trồng lúa 3 vụ tại tỉnh Đồng Tháp, vụ Hè Thu 2016. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức là 5 độ sâu làm đất: 0; 5; 10; 15 và 20 cm với 4 lần lặp lại. Kết quả thí nghiệm cho thấy độ sâu làm đất 15 cm giúp giảm dung trọng đất (1,25 g/cm3 ở tầng đất 10-15 cm), tăng chiều cao cây, chiều dài rễ và khối lượng rễ/cây, tỷ lệ hạt chắc (86,9%) và đạt năng suất cao nhất 5,55 tấn/ha.
Description: AGU International Journal of Sciences – 2021, Vol. 27 (1), 93 – 100 ; Quyển 27 (1)
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6441
Appears in Collections:Quyển 27 (1)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
36a7a4354055ffa8bf57ef1c6aa9156b.pdf
  Restricted Access
462.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.