Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6443
Title: Đào tạo kế toán tại các trường đại học ở Việt Nam giai đoạn hội tụ VAS và IFRS
Authors: Hợp, Trịnh Thị
Keywords: Universities
Convergence
Accounting Training
VAS
IFRS
Đào tạo kế toán
Các trường đại học
Hội tụ
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM
Abstract: Tháng 3/2019 Bộ Tài Chính đã chính thức ban hành Đề án “Áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế vào Việt Nam”. Trong tương lai gần, Chuẩn mực kế toán Việt Nam sẽ phải ban hành lại, ban hành mới theo hướng hội tụ với IFRS. Khi khung pháp lý về kế toán thay đổi, nhu cầu xã hội về nguồn lực kế toán cũng phải thay đổi, đương nhiên các cơ sở giáo dục cũng phải thay đổi để đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Tuy nhiên, việc thay đổi không hề đơn giản, cũng không phải ngày một ngày hai, mà cũng cần phải có lộ trình để từng bước tháo gỡ khó khăn và sớm bắt kịp với yêu cầu trong giai đoạn mới. Bài viết này tác giả trình bày 2 vấn đề lớn: (1) Tác giả tổng hợp từ các nghiên cứu trước và trình bày có hệ thống lại thực trạng trong công tác đào tạo kế toán ở các trường đại học tại Việt Nam hiện nay; (2) Trên cơ sở các thực trạng đã trình bày, tác giả phân tích, đánh giá và đưa ra các khuyến nghị nhằm tháo gỡ những khó khăn cho các trường đại học tại Việt Nam trong đào tạo kế toán nhằm đáp ứng nhu cầu trong giai đoạn mới - giai đoạn hội tụ VAS và IFRS.
Description: AGU International Journal of Sciences – 2021, Vol. 27 (1), 47 – 56 ; Quyển 27 (1)
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6443
Appears in Collections:Quyển 27 (1)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9a8f2b787e574e3245de520a6ebb6b67.pdf
  Restricted Access
354.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.