Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6445
Title: Sự đáp ứng các nguyên tắc du lịch bền vững của tỉnh An Giang qua đánh giá của du khách nội địa
Authors: Nhân, Nguyễn Trọng
Keywords: Du lịch
Du lịch bền vững
Nguyên tắc du lịch bền vững
Tỉnh An Giang
Tourism
Sustainable tourism
Principles of sustainable tourism
An Giang province
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Với mục đích khám phá các nhân tố ảnh hưởng đến sự đáp ứng các nguyên tắc du lịch bền vững, phân tích sự đáp ứng các nguyên tắc du lịch bền vững của tỉnh An Giang, nghiên cứu này được thực hiện. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 7 nhân tố ảnh hưởng đến sự đáp ứng các nguyên tắc du lịch bền vững của tỉnh An Giang theo tầm quan trọng giảm dần là “Hỗ trợ kinh tế địa phương và sự trung thực trong quảng bá hình ảnh điểm đến”, “Bảo vệ môi trường, sự đầu tư cơ sở hạ tầng, sự tham gia và hưởng lợi của người dân địa phương, những hoạt động thay đổi hành vi của du khách”, “Đào tạo nhân viên”, “Sử dụng nguồn lực một cách bền vững”, “Quản lý rác thải và hoạt động thay đổi hành vi của người dân địa phương”, “Sự đa dạng thiên nhiên”, “Sự đa dạng văn hóa”. Tỉnh An Giang được đánh giá cao về sự đáp ứng các nguyên tắc du lịch bền vững.
Description: AGU International Journal of Sciences – 2021, Vol. 27 (1), 18 – 29 ; Quyển 27 (1)
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6445
Appears in Collections:Quyển 27 (1)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
da71acb8c1ec8b9014af5e39a0d47d29.pdf
  Restricted Access
420.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.