Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6446
Title: Nghiên cứu lựa chọn bài tập nâng cao trình độ khai cuộc cờ vua cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục Thể chất trình độ cao đẳng Trường Đại học Tiền Giang
Authors: Hùng, Nguyễn Thế
Keywords: Cờ vua
Bài tập giáo dục thể chất
Hiệu quả giảng dạy
Chess
Teaching effectiveness
Exercise
Physical education
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Tiền Giang
Abstract: Trong lĩnh vực giáo dục thể chất (GDTC), môn Cờ Vua đã chính thức được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa vào giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và các cấp học phổ thông từ năm 1980. Điều đó đã khẳng định vị trí và tầm quan trọng của môn thể thao này. Bài viết này nhằm đánh giá khách quan thực trạng việc sử dụng các dạng thức khai cuộc và lựa chọn bài tập nhằm nâng cao trình độ Khai cuộc cho sinh viên chuyên ngành GDTC trình độ cao đẳng Trường Đại học Tiền Giang.
Description: AGU International Journal of Sciences – 2021, Vol. 27 (1), 30 – 37 ; Quyển 27 (1)
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6446
Appears in Collections:Quyển 27 (1)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d5558f6d1f4179bc00e54301b4f18c2b.pdf
  Restricted Access
399.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.