Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6447
Title: Khai thác các tiềm năng để phát triển bền vững ở thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Trí, Nguyễn Minh
Lâm, Nguyễn Mai
Keywords: Sustainable development
Ho Chi Minh City
Phát triển bền vững
Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Phan Thiết
Abstract: Bài viết phân tích khái quát các tiềm năng phát triển bền vững ở Thành phố Hồ Chí Minh; phân tích các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường ở Thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm góp vào việc giải quyết một cách hiệu quả những vấn đề đặt ra nêu trên.
Description: AGU International Journal of Sciences – 2021, Vol. 27 (1), 38 – 46 ; Quyển 27 (1)
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6447
Appears in Collections:Quyển 27 (1)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27bd7dfc8b2d264310131e13618c742a.pdf
  Restricted Access
371.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.