Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6450
Title: Khảo sát biến động chất lượng nước trong hệ thống tuần hoàn nuôi cá lóc (channa striata)
Authors: Vân, Phan Thị Thanh
Keywords: Cá Lóc
Chất lượng nước
Hệ thống nuôi tuần hoàn
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM
Abstract: Đề tài “Khảo sát biến động chất lượng nước trong hệ thống tuần hoàn nuôi cá Lóc” được bố trí bởi 2 NT, 3 lần lặp lại. NT 1, cá được nuôi trong hệ thống tuần hoàn, thể tích của hệ thống là 260 lít và NT 2, cá được nuôi bằng bể composite có thể tích 100 lít. Mật độ cá thả nuôi 40 con/100L. Thí nghiệm được thực hiện trong 10 tuần. Kết quả nghiên cứu cho thấy các thông số: nhiệt độ, độ kiềm, pH, TAN, NO2-, NO3-, TSS, trong cả 02 NT đều nằm trong khoảng thích hợp cho sinh trưởng của cá Lóc. Tăng trưởng và hệ số tiêu tốn thức ăn của cá ở NT 1 cao hơn NT 2 và sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (P
Description: AGU International Journal of Sciences – 2021, Vol. 27 (1), 83 – 92 ; Quyển 27 (1)
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6450
Appears in Collections:Quyển 27 (1)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1d6759cda711b524b7b0afc87b703a70.pdf
  Restricted Access
531.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.