Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6456
Title: Xác định mức độ và thời điểm xuất hiện triệu chứng đặc trưng lùn xoắn lá lúa ở điều kiện nhà lưới
Authors: Dũng, Nguyễn Phú
Thơ, Trần Văn
Keywords: Virus lùn xoắn lá
Triệu chứng xoắn lá
Xoắn chóp và rách lá
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM; Công ty PPC
Abstract: Chuyên đề thực hiện nhằm so sánh và đánh giá mức độ, thời điểm xuất hiện triệu chứng xoắn lá, xoắn chóp, rách lá lúa trên giống OM 6976 ở hình thức chủng bệnh cá thể trong điều kiện nhà lưới. Các chỉ tiêu ghi nhận như tỷ lệ bệnh, thời gian ủ bệnh và phần trăm triệu chứng biểu hiện bệnh trên từng nghiệm thức. Kết quả cho thấy, phương pháp chủng bệnh cá thể cho kết quả chủng lần 3 luôn có tỷ lệ bệnh cao hơn so với chủng bệnh lần 1 và chủng bệnh lần 2. Thời gian ủ bệnh trong cây lúa từ 18,2 – 24,2 ngày ở phương pháp chủng cá thể và không phụ thuộc vào số lần chủng rầy mang virus chích hút truyền bệnh. Triệu chứng xoắn chóp có tỷ lệ biệu hiện cao nhất, nhưng lại có thời gian ủ bệnh ngắn nhất và thấp hơn so với triệu chứng rách lá và xoắn lá chỉ khi chủng bệnh cá thể ở lần chủng 3
Description: AGU International Journal of Sciences – 2021, Vol. 28 (2), 78 – 84
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6456
Appears in Collections:Quyển 28 (2)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ce808ef1378c21752053b6313d114925.pdf
  Restricted Access
525.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.