Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6464
Nhan đề: Effect of morphology on the arsenic removal of iron oxide
Nhan đề khác: Ảnh hưởng của hình thái oxit sắt đến việc loại bỏ asen
Tác giả: Huy, Nguyễn Nhật
Thích, Lê Trí
Toàn, Phan Phước
Thành, Nguyễn Trung
Từ khoá: Iron oxide
Arsenic removal
Adsorbent
Water treatment
Oxit sắt
Loại bỏ asen
Chất hấp phụ
Xử lý nước
Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản: Ho Chi Minh City University of Technology, VNU-HCM; An Giang University, VNU-HCM
Tóm tắt: In this study, iron oxide nanomaterials with urchin-like and cubic shapes were synthesized by microwave-assisted hydrothermal method with and without ethylene glycol surfactant. The produced materials were then characterized by X-ray diffraction, transmission electron microscopy, and Fourier-transform infrared spectroscopy. The arsenic adsorption efficiency and capacity were employed as indicators for evaluating the applicability of the products and the effect of their morphology. Results showed that appropriate adsorption conditions for urchin-like and cubic iron oxides were pH 6 - 7 and pH 8, respectively, with high adsorption capacities of 11.7 and 11.1 mg/g, indicating that these materia
Mô tả: AGU International Journal of Sciences – 2020, Vol. 8 (1), 101 – 106
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6464
Bộ sưu tập: Quyển 9 (1) (Tiếng Anh)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
ce4de00b86516abc19feebae8b227919.pdf
  Restricted Access
441.08 kBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.