Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6861
Title: Chuyển đổi dữ liệu từ XML sang cơ sở dữ liệu quan hệ
Authors: Truyền, Nguyễn Thị Mỹ
Keywords: Xml
Relational database
Issue Date: 17-Jun-2008
Series/Report no.: 030
Abstract: Quá trình chuyển đổi từ XML sang CSDL quan hệ có tính phức tạp bởi đặc tính phân cấp của tài liệu XML và tính chặt chẽ về cấu trúc của DTD. Do đó với mong muốn quá trình chuyển đổi có thể thực hiện tự động và đạt hiệu quả cao, ta có thể dùng hai thuật toán New Inlining và XInsert để thực hiện quá trình chuyển đổi này. Thuật toán New Inlining chuyển từ lược đồ XML sang lược đồ CSDL quan hệ và thuật toán XInsert chuyển dữ liệu của tài liệu XML sang dữ liệu quan hệ.
Description: Thông tin khoa học số 030
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6861
Appears in Collections:TTKH số 021 - 030

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi My Truyen.pdf
  Restricted Access
169.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.