Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6876
Title: Cần cù - một giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc cần được kế thừa và phát huy trong xây dựng lối sống ở Việt Nam hiện nay.
Authors: Thắng, Võ Văn
Keywords: Văn hóa
Issue Date: 26-Oct-2006
Series/Report no.: 023
Abstract: Có thể nói, cần cù là một giá trị đạo đức nổi bật trong hệ giá trị văn hoá của người Việt Nam. Giá trị này được hình thành từ rất sớm, có nguồn gốc sâu xa và gắn liền với điều kiện hình thành và phát triển nhân cách, lối sống dân tộc. Trong lịch sử, đức tính cần cù được nhân dân ta kế thừa và phát huy ở mức độ mới. Bài viết này, chúng tôi đi sâu bàn về vấn đề kế thừa và phát huy giá trị văn hoá cần cù trong xây dựng lối sống hiện nay.
Description: Thông tin khoa học số 023 - Chào mừng khai giảng năm học mới 2005 - 2006
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6876
Appears in Collections:TTKH số 021 - 030

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word can cu gia tri van hoa truyen thong.pdf
  Restricted Access
186.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.