Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6877
Title: GATS Các vấn đề quan tâm đối với nền giáo dục đại học Việt Nam trước ngưỡng cửa WTO
Authors: Đào, Nguyễn Thị Hồng
Keywords: Giáo dục
Issue Date: 26-Oct-2006
Series/Report no.: 023
Abstract: Theo lộ trình gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO-World Trade Organization) mà Việt Nam đang phấn đấu thì đến cuối năm 2005 hoặc trong thời gian sớm nhất Việt Nam sẽ trở thành thành viên chính thức của WTO (Chính phủ, 2005). Khi nói đến việc gia nhập WTO, hầu như mọi người đều đề cập đến những cam kết thương mại, các qui định chi phối các hoạt động thương mại của 148 nước thành viên WTO , nhưng ít ai nói đến các lĩnh vực khác như văn hoá, xã hội, dịch vụ,…. Thoả thuận Chung về Kinh doanh trong Dịch vụ (GATS- General Agreement on Trades in Service) là một thoả thuận thuộc hệ thống các thoả thuận của WTO, lần đầu tiên đưa ra các qui định cụ thể trong hoạt động cung cấp dịch vụ giữa các nước thành viên có cam kết tham gia ký kết GATS. Trong đó, giáo dục đại học (GDĐH) là một trong 12 lĩnh vực chịu sự chi phối của GATS (Knight, 2002).
Description: Thông tin khoa học số 023 - Chào mừng khai giảng năm học mới 2005 - 2006
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6877
Appears in Collections:TTKH số 021 - 030

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word - GATS-Implications for VN.pdf
  Restricted Access
180.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.