Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6970
Title: Phát huy tính tích cực của nông dân trong quá trình phát triển nông nghiệp - nông thôn ở An Giang
Authors: Tùng, Lê Minh
Keywords: Nông nghiệp
Nông thôn
Issue Date: 5-Feb-2009
Series/Report no.: 035
Abstract: Vai trò quan trọng của nông dân trong quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn ở An Giang đã được xác định rõ qua chính sách “tam nông”; trong đó nông dân được xem là chủ thể của quá trình đổi mới, là nhân tố quan trọng trong quá trình phát triển nông nghiệp- nông thôn ở An Giang. Những chủ trương và giải pháp phát triển nông nghiệp và xây dựng dựng nông thôn trong thời gian qua đã luôn gắn liền với việc phát huy tính tích cực, năng động, sáng tạo và quyền làm chủ của nông dân, lực lượng chiếm đa số ở nông thôn.
Description: Thông tin khoa học số 035
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6970
Appears in Collections:TTKH số 031 - 040

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
trang 9 - 10 BAIBAOBAIHOCNONGDAN2-LeMinhTung.pdf
  Restricted Access
149.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.