Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6986
Title: Ảnh hưởng của tiếp cận cơ sở hạ tầng đến thu nhập của nông hộ ở huyện Chợ Mới tỉnh An Giang
Authors: Trí, Nguyễn Hữu
Keywords: Household income
Issue Date: 23-Jan-2009
Series/Report no.: 034
Abstract: Nghiên cứu dựa trên số liệu thu thập từ 160 hộ gia đình ở huyện Chợ Mới. Nghiên cứu đã sử dụng các phương pháp phân tích: (1) hàm hồi quy các yếu tố để xác định mức độ tác động của cơ sở hạ tầng (CSHT) đến thu nhập nông hộ; (2) tham vấn cộng đồng để phân tích tác động CSHT đến thu nhập, sản xuất và đời sống nông hộ; (3) khúc tuyến Lorenz và hệ số Gini để tìm hiểu phân phối thu nhập và bất bình đẳng phân phối thu nhập giữa các nhóm hộ. Kết quả nghiên cứu cho thấy: (1) nếu vùng có đầu tư CSHT tốt, cụ thể là CSHT đường giao thông và CSHT nước, thì tổng thu nhập nông hộ tăng lên lần lượt là 0,63% và 0,32% (giá trị R2-hiệu chỉnh = 0,64); (2) CSHT có ảnh hưởng đến thu nhập, sản xuất và đời sống của nông hộ bằng nhiều cách khác nhau như: tăng nghề phi nông nghiệp, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ CSHT, tăng thu nhập, điều kiện sản xuất tốt hơn; (3) CSHT không gây tác động bất bình đẳng thu nhập giữa nhóm hộ ở vùng có CSHT tốt và nhóm hộ ở vùng có CSHT không tốt. Mặc dù CSHT có nhiều tác động thuận lợi, thế nhưng khi đầu tư CSHT còn những tác động bất lợi như: giảm thu nhập, thay đổi nghề, .. đến một nhóm nhỏ hộ dân ở vùng nghiên cứu
Description: Thông tin khoa học số 034
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6986
Appears in Collections:TTKH số 031 - 040

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
trang 25 - 28 nguyenhuutri.pdf
  Restricted Access
198.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.