Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/7015
Title: Điều tra kỹ thuật canh tác gừng tại Chợ Mới An Giang năm 2007
Authors: Dũng, Nguyễn Phú
Keywords: Ginger
Cultivation techniques
Issue Date: 1-Jul-2008
Series/Report no.: 032
Abstract: Đề tài được thực hiện nhằm tìm hiểu kỹ thuật canh tác gừng của các hộ nông dân ở các xã trong huyện. Có 47 hộ trồng gừng với diện tích trên 1.000 m2 và kinh nghiệm sản xuất trên 3 vụ được chọn phỏng vấn theo phiếu điều tra soạn sẵn từ tháng 02-04/2007. Kết quả cho thấy gừng được trồng nhiều nhất vào tháng 1-4 (51,06% hộ). Kỹ thuật canh tác chủ yếu theo tập quán cũ, chưa có sự thống nhất về chọn và xử lý gừng giống, thiết kế liếp trồng…Lượng phân trung bình được nông dân sử dụng (174,4 kg N : 137,5 kg P2O5 : 95,2 kg K2O cho 1 ha đất trồng gừng) tương đối thấp hơn so với khuyến cáo đặc biệt là các loại phân lân và kali, không cân đối về loại và lượng phân được sử dụng. Sâu đục thân (89,36% hộ ghi nhận có sự hiện diện) là đối tượng gây hại thường xuyên nhất. Các loại bệnh gây hại chủ yếu gồm: thối củ (100%) và cháy lá (12,77%). Phần lớn nông dân chọn giải pháp phun thuốc sâu (65,96% hộ) và phun ngừa đối với bệnh (65,96% hộ) với nhiều loại thuốc trừ sâu (16 loại) và trừ bệnh (28 loại). Mức lợi nhuận thu được trung bình là 4,45 triệu đồng/ha, nhưng có sự khác biệt lớn về năng suất và mức lợi nhuận thu được giữa các hộ trồng gừng.
Description: Thông tin khoa học số 032
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/7015
Appears in Collections:TTKH số 031 - 040

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
trang 10-15 Phu Dung.pdf
  Restricted Access
233.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.